Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 

Algemeen: 

Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere talenten via RIV Casting worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van de diensten van RIV Casting, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld: het boeken van talenten, het organiseren van castings, het insturen van materiaal van talenten of het hergebruiken van materiaal van talenten die ooit via RIV Casting zijn geboekt).

Artikel 2

Boekingen 

Onze opdrachtgever is degene die van de diensten van RIV Casting gebruik maakt en/of degene die voor deze diensten de rekening wenst te ontvangen. Indien degene die van de diensten van RIV Casting gebruik maakt en degene die de rekening daarvoor wenst te ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan mag RIV Casting er van uitgaan dat zij allen opdrachtgever zijn: Allen zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens RIV Casting en zijn talenten. 

RIV Casting is verplicht ervoor te zorgen dat de talenten die de opdrachtgever boekt weten hoe laat ze op welke locatie aanwezig moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken moeten meenemen. Wij ontvangen graag van de opdrachtgever een callsheet met alle benodigde informatie zoals overeengekomen tijdstip, plaats, aard en duur van de opdracht/setting(s), kleding- en/of visagie wensen en verder geboekte opdrachtnemers/diensten. Verder is RIV Casting de opdrachtgever behulpzaam bij het selecteren van de talenten en dient RIV Casting te zorgen voor een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet.

Het bureau behartigt alle belangen en zaken van zijn talenten. Opdrachtgevers van RIV Casting mogen niet rechtstreeks met de talenten contact opnemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de talenten geen overeenkomsten laten tekenen, tenzij vooraf schriftelijk overeenstemming is bereikt met RIV Casting. Overeenkomsten die in strijd zijn met deze voorwaarden en welke rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van RIV Casting, zijn niet bindend. 

Artikel 3

Tarieven 

Talenten kunnen worden geboekt per halve dag of hele dag. Een halve dag boeking bestaat uit 4 uur en een hele dag boeking uit 8 uur. 

Een overdag boeking dient aan te vangen om 07:00 uur en te eindigen voor 23:00 uur Een nacht boeking dient aan te vangen om 23:00 uur en te eindigen voor 07:00 uur. 

Indien een boeking een hele dag duurt, dient een lunch geregeld te worden; indien een boeking een middag en een avond beslaat, dan dient een diner te worden geregeld. 

De tarieven die RIV Casting noemt, zijn altijd exclusief 21% BTW en reiskosten en eventuele (hotel)verblijfkosten bij meerdere dagen. 

  1. De reistijd wordt berekend vanaf huis van het talent tot aan de locatie set en weer retour.                                                                    Reiskosten berekening worden gebaseerd op €0,19 per KM 

Alle genoemde tarieven zijn exclusief 20% (overdag) en 50% (nacht) agentschap provisie voor RIV Casting.

Opdrachtgever mag pas tot publicatie overgaan nadat de betreffende vergoedingen en kosten aan RIV Casting zijn voldaan.

De opdrachtgever heeft een meldplicht aan RIV Casting wat betreft eventuele wijzigingen, aanpassingen en/of omzettingen van het genoemde, waarbij het talent en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen opdrachtgever een talent. Indien de opdrachtgever hier niet aan voldoet, dan wel de overeenkomst overtreedt, dan wel later blijkt op andere wijze gepubliceerd dan overeengekomen, dient de opdrachtgever aan RIV Casting een schadevergoeding te betalen van €10.000,- onverminderd het recht van RIV Casting om de werkelijk geleden schade te verhalen op de opdrachtgever. 

Ander gebruik of hergebruik van foto’s en filmmateriaal is verboden, tenzij RIV Casting daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven. RIV Casting is verplicht op aanvraag de toestemming en de vergoeding die zij daarvoor verlangt, schriftelijk te geven.      Dit ter bescherming van het talent. 

Het gebrek aan een schriftelijke offerte of een kopie daarvan in de administratie van RIV Casting geldt als bindend bewijs voor het feit dat de voor portretrechten vereiste toestemming niet gegeven is.

Publicaties van talenten die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeeldingen, achtergronden of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model geweld aandoen zijn verboden.

Artikel 4 

Annulering opdracht

Indien de opdrachtgever een boeking 48 uur van tevoren wordt afgezegd, zullen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien een boeking slechts 24 uur van tevoren wordt afgezegd, dan zal RIV Casting 50% van het overeengekomen honorarium in rekening brengen. Indien de boeking op de dag zelf wordt afgezegd, zal RIV Casting 100% van het overeengekomen honorarium in rekening brengen.

Artikel 5

Betalingen 

RIV Casting factureert de opdrachtgever namens het talent. 

Het bedrag dient binnen het overeengekomen betalingstermijn met de opdrachtgever na factuurdatum te worden bijgeschreven op NL46 ABNA 0249522144 ten name van RIV Casting te Spijkenisse o.v.v. factuurnummer. Indien de betaling van de factuur niet binnen deze termijn plaatsvindt zal RIV Casting namens het talent zijn gerechtigd om het verschuldigde bedrag te verhogen met gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor de inning van alle kosten die voor rekening van de opdrachtgever zullen zijn.

Artikel 6

Arbeidsverhouding 

RIV Casting is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door de talenten of zijn begeleiders. RIV Casting is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als talenten niet meewerken, te laat zijn of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van RIV Casting. Van grove schuld of nalatigheid van RIV Casting is in elk geval geen sprake als talenten niet mee willen werken aan opnames of castings of ziek zijn. Verder is van grove schuld en nalatigheid geen sprake als de via RIV Casting geboekte talenten zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met opdrachtgever aangingen.

Artikel 7

Ongevallen

Zowel de opdrachtgever als het talent verplicht zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de opnames. Het talent verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de opnames. voor ongevallen, (blijvend) letsel en overlijden van het talent op weg naar/van de opname plaats en tijdens opnamen is RIV Casting noch jegens het talent, noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk

Artikel 8

Geschillenregeling 

Alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam.