Algemene voorwaarden

Artikel 1

Algemeen:

Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere talenten via RIV Casting worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van de diensten van RIV Casting, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld: het boeken van talenten, het organiseren van castings, het insturen van materiaal van talenten of het hergebruiken van materiaal van talenten die ooit via RIV Casting zijn geboekt).

Artikel 2

Boekingen

Onze opdrachtgever is degene die van de diensten van RIV Casting gebruik maakt en/of degene die voor deze diensten de rekening wenst te ontvangen. Indien degene die van de diensten van RIV Casting gebruik maakt en degene die de rekening daarvoor wenst te ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan mag RIV Casting er van uitgaan dat zij allen opdrachtgever zijn: Allen zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens RIV Casting en zijn talenten.

RIV Casting is verplicht ervoor te zorgen dat de talenten die de opdrachtgever boekt weten hoe laat ze op welke locatie aanwezig moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken moeten meenemen. Wij dienen van de opdrachtgever een callsheet / briefing te ontvangen met alle benodigde informatie zoals overeengekomen tijdstip, plaats, aard en duur van de opdracht/setting(s), kleding- en/of visagie wensen en verder geboekte opdrachtnemers/diensten. Verder is RIV Casting de opdrachtgever behulpzaam bij het selecteren van de talenten en dient RIV Casting te zorgen voor een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet.

Het bureau behartigt alle belangen en zaken van zijn talenten. Opdrachtgevers van RIV Casting mogen niet rechtstreeks met de talenten contact opnemen voor eventuele nieuwe opdrachten en/of juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de talenten geen overeenkomsten laten tekenen, tenzij vooraf schriftelijk overeenstemming is bereikt met RIV Casting. Overeenkomsten die in strijd zijn met deze voorwaarden en welke rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van RIV Casting, zijn niet bindend.

Artikel 3

Uiterlijke veranderingen / langdurig afwezig

Wanneer het uiterlijk van het talent verandert, dient het talent dit direct door te geven aan RIV Casting (denk hierbij aan een ander kapsel, nieuwe tatoeages/piercings, verwondingen etc.) zodat de opdrachtgever een correct beeld van het talent heeft.

Wanneer het talent langdurig in het buitenland verblijft of langdurig ziek is (bijvoorbeeld door een operatie), is het wenselijk dat het talent dit direct doorgeeft aan RIV Casting zodat wij weten dat er in die periode geen beroep kan worden gedaan op het talent.

Artikel 4

Ontheffing kinderarbeid

Kinderen tot 13 jaar mogen in Nederland niet werken door het verbod op kinderarbeid. Voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar gelden strikte regels. Voor kinderen jonger dan 13 jaar die meewerken aan musicals, televisieprogramma’s, filmopnames, modeshows of die modellenwerk verrichten, dient er door de opdrachtgever een ontheffing te worden aangevraagd bij de Arbeidsinspectie;

www.inspectieszw.nl/melden/ontheffing-kinderarbeid

Voor kinderen tot 7 jaar geld bij uitvoeringen;

  • 2 uur per schooldag
  • 4 uur op een niet-schooldag of een vakantiedag

Voor kinderen tussen 7 en 13 jaar geld bij uitvoeringen;

  • 4 uur per schooldag
  • 7 uur op een niet-schooldag of vakantiedag
  • 12 uur per week in een schoolweek

De opdrachtgever blijft als werkgever van de kinderen te allen tijde verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de ontheffing. RIV Casting kan door haar opdrachtgever of deelnemer dan ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet-tijdig of niet adequaat verlenen van de vereiste ontheffing of voor het niet voorhanden zijn van de vereiste ontheffing, behalve in geval van grove schuld of opzettelijke nalatigheid door RIV Casting.

Artikel 5

Belasting

Het talent draagt zelfstandig zorg voor afdracht(en) in het kader van inhoudingen van belasting en/of sociale premies, volksverzekeringen, fiscus en/of bedrijfsvereniging en vrijwaart RIV Casting van alle aanspraken van derden, inclusief zichzelf, van welke aard dan ook in dat kader. Indien de fiscus en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal RIV Casting alle daaruit voortvloeiende kosten, inclusief maar niet beperkt tot (fiscale) naheffingen, rente, boetes, interesten en kosten van juridische bijstand, op de betreffende deelnemer verhalen.

Artikel 6

Tarieven

Talenten kunnen worden geboekt per halve dag (1 tot 4 u) of hele dag (4u tot 8 u).

Voor boekingen overdag geldt het tijdvak van 06:00 uur tot 23:00 uur, voor boekingen in de nacht geldt het tijdvak van 23.00 uur tot 06.00 uur. De tarieven voor het boeken van talenten die RIV Casting noemt, zijn altijd excl. BTW.  Opdrachtgever dient tevens rekening te houden met eventuele reis- & parkeerkosten en kosten voor overnachting bij meerdere opname dagen. Voor reiskosten geldt een tarief van € 0,19 per KM, deze wordt berekend vanaf huis van het talent tot aan de locatie set en weer retour.

Het kost ons ook tijd om de beschikbaarheid te controleren, (bellen / mailen), selecties te maken.
Wij hanteren daarom ook boekingskosten van € 50,00  (excl. btw).

De opdrachtgever heeft een meldplicht aan RIV Casting wat betreft eventuele wijzigingen, aanpassingen en/of omzettingen van het genoemde, waarbij het talent en/of het materiaal en/of de publicatierechten anders worden gebruikt dan schriftelijk is overeengekomen tussen opdrachtgever en talent. Indien de opdrachtgever hier niet aan voldoet, dan wel de overeenkomst overtreedt, dan wel later blijkt op andere wijze gepubliceerd dan overeengekomen, dient de opdrachtgever aan RIV Casting een schadevergoeding te betalen van €10.000,- onverminderd het recht van RIV Casting om de werkelijk geleden schade te verhalen op de opdrachtgever.

Ander gebruik of hergebruik van foto’s en filmmateriaal is verboden, tenzij RIV Casting daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven. RIV Casting is verplicht op aanvraag de toestemming en de vergoeding die zij daarvoor verlangt, schriftelijk te geven. Dit ter bescherming van het talent. Het gebrek aan een schriftelijke offerte of een kopie daarvan in de administratie van RIV Casting geldt als bindend bewijs voor het feit dat de voor portretrechten vereiste toestemming niet gegeven is. Publicaties van talenten die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeeldingen, achtergronden of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model geweld aandoen zijn verboden.

Artikel 7

Annulering opdracht

Indien door de opdrachtgever een boeking 48 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt door RIV Casting 10% van het overeengekomen honorarium in rekening gebracht. Bij een afzegging 24 uur van tevoren zal RIV Casting 50% van het overeengekomen honorarium in rekening brengen. Indien de boeking op de dag zelf wordt afgezegd, zal RIV Casting 100% van het overeengekomen honorarium in rekening brengen. Indien een boeking waarbij mooi weer door opdrachtgever vereist is als gevolg van slecht weer niet door kan gaan, kan opdrachtgever deze eenmalig kosteloos annuleren mits dit 24 uur van tevoren gebeurt. Mocht een 2e keer worden geannuleerd brengt RIV Casting 50% van het overeengekomen honorarium in rekening. Bij een 3e annulering geldt 100% van het overeengekomen honorarium en eventuele additionele kosten.

Artikel 8

Betalingen / Facturatie

RIV Casting factureert de opdrachtgever namens het talent. Indien een talent staat ingeschreven bij de KvK met een bedrijfsomschrijving acteur, edelfigurant of model en in het bezit is van een BTW ID dan is zelf factureren mogelijk. De factuur kan worden gestuurd naar admin@rivcasting.nl (of naar de casting producer van het betreffende project). Hierop dient vermeldt te staan;

  • naam van het project
  • eigen factuur-of referentienummer en de factuurdatum
  • productiedatum en locatie van de opdracht
  • de bruto vergoeding van de invulling van de opdracht
  • het afgesproken bedrag en buy-out en reiskosten

Het bedrag dient door de opdrachtgever binnen de betalingstermijn van maximaal 15 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op NL37 KNAB 0416402585 ten name van RIV Casting & Productions te Spijkenisse o.v.v. factuurnummer. Indien de betaling van de factuur niet binnen deze termijn plaatsvindt is RIV Casting namens het talent gerechtigd om het verschuldigde bedrag te verhogen met gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor de inning van alle kosten die voor rekening van de opdrachtgever zullen zijn.

Artikel 9

Arbeidsverhouding

RIV Casting is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door de talenten of zijn begeleiders. RIV Casting is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als talenten niet meewerken, te laat zijn of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van RIV Casting. Van grove schuld of nalatigheid van RIV Casting is in elk geval geen sprake als talenten niet mee willen werken aan opnames of castings of wanneer deze ziek zijn. Verder is van grove schuld en nalatigheid geen sprake als de via RIV Casting geboekte talenten zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met opdrachtgever aangingen.

Indien de productie onverwacht wijzigingen doorvoert is RIV Casting hier niet verantwoordelijk voor. 

Artikel 10

Ongevallen

Zowel de opdrachtgever als het talent verplicht zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de opnames. Het talent verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de opnames voor ongevallen, (blijvend) letsel en overlijden van het talent op weg naar/van de opname plaats. Tijdens opnames is RIV Casting noch jegens het talent, noch jegens opdrachtgever en derden aansprakelijk.

Artikel 11

Geschillenregeling

Alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Rotterdam.